Anita O'Day

Anita O'Day

Voice icon Voice

Age Icon

November 23, 2006 (Age 87) died

Birthday Icon

October 18, 1919 Birthday

Birthplace Icon

Chicago, Illinois, U.S. Birthplace