John Lewis

John Lewis

Piano icon Piano

Age Icon

March 29, 2001 (Age 80) died

Birthday Icon

May 3, 1920 Birthday

Birthplace Icon

La Grange, Illinois, U.S. Birthplace