Kenny G

Kenny G

Soprano Sax icon Soprano Sax, Tenor Sax, Alto Sax

Age Icon

65 age

Birthday Icon

June 05, 1956 Birthday

Birthplace Icon

Seattle, Washington, U.S. Birthplace

Website Icon

www.kennyg.com Website